Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana soukromí

 • Zpracování Vašich osobních údajů bereme vážně
 • Dodržujeme právní předpisy o ochraně osobních údajů a zajišťujeme jejich férové a transparentní zpracování
 • Tyto zásady popisují, jak s Vašimi daty nakládáme

Kontaktní údaje

Matchbanker lze kontaktovat prostřednictvím následujících údajů:

Matchbanker.cz

DK-37794392

Dalgas Avenue 2F 2., 8000 Aarhus C, Dánsko

info@matchbanker.cz

Matchbanker zpracovává Vaše následující osobní údaje:

 • Jméno
 • Adresa
 • Email
 • IP adresa
 • ID oznámení prohlížeče

Účel zpracování údajů

Společnost Matchbanker zpracovává Vaše osobní údaje pro následující účely:

 • Distribuci prostřednictvím e-mailu, textové zprávy, push oznámení v prohlížeči, nebo pro zasílání newsletterů o obecných podmínkách na trhu s úvěry, soukromé ekonomice a aktualizovaném seznamu úvěrů od poskytovatelů, kteří spolupracují se společností Matchbanker a které Matchbanker doporučuje.

Zpracování Vašich osobních údajů společností Matchbanker

 • Osobní údaje shromažďujeme a uchováváme pro konkrétní účely
 • Shromažďujeme pouze relevantní a nezbytné osobní údaje
 • Před zpracováním Vašich osobních údajů Vás požádáme o svolení
 • Vaše osobní údaje nezveřejňujeme a neposkytujeme dále bez Vašeho souhlasu
 • Vaše osobní údaje vymažeme, pokud již nejsou nezbytné vzhledem k účelu

Více informací:

Osobní údaje shromažďujeme a uchováváme pro konkrétní účely

Matchbanker bude shromažďovat, uchovávat a zpracovávat Vaše osobní údaje pouze pro výše uvedené účely nebo pro jiné zákonné obchodní účely. Budeme shromažďovat, ukládat a zpracovávat pouze tzv. obecné osobní údaje, které jsou uvedeny výše.

Shromažďujeme pouze relevantní a nezbytné osobní údaje

Společnost Matchbanker zpracovává pouze ty osobní údaje o Vás, které jsou relevantní, dostatečné a nezbytné pro dosažení výše uvedených cílů a které se týkají konkrétního zpracování. Společnost Matchbanker tedy nebude zpracovávat žádné další informace, než je nezbytné pro dosažení konkrétního účelu. Společnost Matchbanker však rovněž zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro zajištění souladu s platnými právními předpisy.

Minimalizujeme zpracování Vašich osobních údajů co nejvíce, včetně objemu zpracovávaných osobních údajů. Budeme proto zkoumat, zda některé zpracované datové typy mohou být použity v depersonalizované nebo pseudonymové podobě, aniž by to ovlivnilo výsledek zpracování.

Požádáme o Váš souhlas před zpracováním Vašich osobních údajů

Společnost Matchbanker obdrží Váš souhlas před zpracováním Vašich osobních údajů pro účely uvedené výše. Váš souhlas je základem pro zpracování Vašich osobních údajů společností Matchbanker, pokud společnost Matchbanker nemá jiný právní základ pro jejich zpracování.

Váš souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoli stáhnout, viz další podrobnosti níže.

Pokud si Matchbanker přeje použít Vaše osobní údaje k jiným účelům než účelům, pro které byly původně shromážděny, společnost Matchbanker Vás o tomto účelu informuje a požádá Vás v předstihu o souhlas. Pokud mohou být osobní údaje legálně zpracovány na jiném základě, před zahájením zpracování Vás budeme informovat.

Osoby mladší 18 let nejsou oprávněny používat služby společnosti Matchbanker.

Osobní údaje nezveřejňujeme bez souhlasu

Vaše osobní údaje zveřejníme pouze partnerům/věřitelům, a to i za účelem marketingu, pokud jste s tím předem souhlasili. V souvislosti se získáním tohoto souhlasu Vás budeme informovat o účelu zpracování Vašich osobních údajů. K tomuto zveřejnění můžete kdykoli vznést námitky a v takovém případě přístup k Vaším osobním údajům neudělíme.

Váš souhlas však vyžadovat nebudeme, pokud je společnost Matchbanker povinna zveřejnit Vaše informace, např. pravomocnému orgánu.

Matchbanker si navíc vyhrazuje právo použít procesor mimo EU/EEA, aby mohl vykonávat své podnikání. To se však uskuteční pouze v souladu s platnými pravidly pro mezinárodní přenos osobních údajů.

Ověřujeme a aktualizujeme Vaše osobní údaje

Matchbanker ověří, že zpracované osobní údaje o Vás nejsou nesprávné nebo neaktualizované – a podnikne přiměřené kroky k tomu, aby zajistil okamžité odstranění nebo opravu nesprávných osobních údajů. Naše služba závisí na správnosti a aktualizaci Vašich osobních údajů. Proto Vás žádáme, abyste uvedli příslušné změny ve Vašich datech. Můžete použít své přihlašovací údaje pro Matchbanker nebo výše uvedené kontaktní údaje, abyste oznámili příslušné změny Vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje vymažeme, pokud již nejsou nutné vzhledem k účelu

Matchbanker vymaže Vaše osobní údaje, pokud již nejsou nezbytné k dosažení účelů, pro které byly shromažďovány, zpracovávány a uchovávány.

Pokud jste souhlasili s tím, že Vám společnost Matchbanker může zasílat e-maily, textové zprávy a marketingové dopisy, společnost Matchbanker Vás požádá o obnovení Vašeho souhlasu každé tři roky, pokud jste byli ve svém profilu neaktivní během tohoto tříletého období. Pokud neobnovíte svůj souhlas, společnost Matchbanker Váš profil odstraní
a bude Vás o tom informovat.

Správné a aktualizované osobní údaje

 • Je Vaší odpovědností zajistit, aby zadaná data byla správná a aktualizovaná.

Více informací:

Správné a aktualizované osobní údaje

Jste správcem osobních údajů, které jste zadali na stránky společnosti Matchbanker.

Je tedy Vaší povinností zajistit, aby zadané osobní údaje byly správné a aktualizované. Aktualizace se provádějí kontaktováním společnosti Matchbanker. Viz výše uvedené kontaktní údaje.

Společnost Matchbanker Vaše osobní údaje aktualizuje na vyžádání, nebo pokud společnost Matchbanker zjistí, že registrované údaje jsou chybné.

Bezpečnost

Vaše osobní údaje jsou u nás chráněny podle interních pravidel ochrany dat.

PRO VÍCE INFORMACÍ:

Vaše osobní údaje jsou u nás chráněny podle interních pravidel ochrany dat.

Matchbanker má interní pravidla ochrany dat. Obsahují interní pokyny a popisují opatření přijatá společností Matchbanker pro ochranu Vašich osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou nebo změnou, proti neoprávněnému vyzrazení a neoprávněným osobám, které získají přístup k těmto údajům nebo jsou s nimi obeznámeny.

Matchbanker má postupy pro udělování přístupových práv, což znamená, že přístup bude poskytován pouze zaměstnancům, pro které je nezbytné mít tyto osobní údaje k dispozici k výkonu svých povinností. Provádíme pravidelné zálohování datových sad, abychom zabránili jejich ztrátě. Zároveň chráníme důvěrnost a autenticitu shromážděných dat pomocí šifrování.

V případě porušení bezpečnosti, které má za následek vysoké riziko pro Vaše práva, včetně diskriminace, krádeže totožnosti, finanční ztráty, ztráty reputace nebo jiné významné nevýhody, Vám Matchbanker co nejrychleji oznámí toto porušení bezpečnosti.

Vaše práva:

 • Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás společnost Matchbanker zpracovává.
  • Jste oprávněni nechat si své údaje doručit v čitelné formě nebo převést na jiného poskytovatele služeb.
 • Máte nárok na opravu nebo vymazání nepřesných osobních údajů.
 • Máte právo odvolat svůj souhlas s tím, že společnost Matchbanker zpracovává Vaše osobní údaje.
 • Máte právo vznést námitky proti tomu, jak společnost Matchbanker zpracovává Vaše osobní údaje
  • Jste oprávněni omezit zpracování Vašich osobních údajů společností Matchbanker.
 • Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

PRO VÍCE INFORMACÍ:

Právo na nahlédnutí do osobních údajů a přenositelnosti dat

Máte právo získat přístup k osobním údajům, které o Vás společnost Matchbanker zpracovává. Tento přístup však bude omezen kvůli obchodním tajemství a/nebo právu duševního vlastnictví.

Máte nárok na předání osobních údajů v strukturovaném, obecně aplikovaném a strojově čitelném formátu, který jste oprávněni převést na jiného poskytovatele služeb.

Pokud si přejete uplatnit právo na nahlédnutí nebo právo na přenositelnost dat, kontaktujte kontaktní osobu společnosti Matchbanker výše. Na váš dotaz odpovíme co nejrychleji ve lhůtě jednoho měsíce od jeho obdržení.

Máte nárok na opravu nebo vymazání nepřesných osobních údajů

Pokud se domníváte, že údaje, které společnost Matchbanker zpracovává, jsou nesprávné nebo nepřesné, máte nárok na opravu nebo odstranění těchto údajů.

Pokud se s Vámi shodnem, že zpracovávané údaje jsou nesprávné nebo nepřesné, co nejrychleji je odstraníme nebo opravíme.

Toto se však nestane, pokud je společnost Matchbanker povinna ukládat všechny Vaše osobní údaje nebo jejich části, nebo je-li nutné uchovávat osobní údaje, aby bylo možné založit nebo obhájit právní nárok. V takovém případě bude Matchbanker uchovávat pouze údaje, které společnost Matchbanker zákonně ukládá nebo má právo ukládat, a vymaže všechny ostatní osobní údaje o Vás.

Pokud si přejete uplatnit právo na opravu nebo vymazání dat, musíte kontaktovat kontaktní osobu Matchbankeru a sdělit nám, která data považujete za nesprávná nebo která chcete smazat. Na Váš dotaz odpovíme co nejrychleji ve lhůtě jednoho měsíce od jeho obdržení.

Máte právo odvolat svůj souhlas s tím, že společnost Matchbanker zpracovává Vaše osobní údaje.

Máte právo odvolat svůj souhlas s plným nebo částečným zpracováním Vašich osobních údajů společností Matchbanker.

Pokud svůj souhlas odvoláte, společnost Matchbanker přestane zpracovávat osobní údaje, pro které jste svůj souhlas odvolali, pokud společnost Matchbanker není právně povinna nebo je oprávněna ukládat všechny Vaše osobní údaje nebo jejich části.
V takovém případě společnost Matchbanker uchová pouze údaje, které společnost Matchbanker zákonem ukládá a vymaže všechny ostatní osobní údaje o Vás. Odvolání Vašeho souhlasu neovlivní zákonnost zpracování, které bylo provedeno společností Matchbanker až do jeho odvolání.

Pokud si přejete uplatnit své právo a odvolat svůj souhlas, můžete kontaktovat společnost Matchbanker prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše. Na Váš dotaz odpovíme co nejrychleji ve lhůtě jednoho měsíce od jeho obdržení.

Máte právo vznést námitky proti tomu, že společnost Matchbanker zpracovala Vaše osobní údaje

Máte právo podat námitky proti tomu, že společnost Matchbanker zpracovávala Vaše osobní údaje, včetně využití údajů pro marketingové účely. Můžete také vznést námitky, pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s platnými pravidly společnosti Matchbanker.

Chcete-li vznést námitku, můžete použít výše uvedené kontaktní údaje k předání námitek společnosti Matchbanker.

Je-li Vaše námitka legitimní, společnost Matchbanker přestane Vaše osobní údaje zpracovávat. Na Váš dotaz odpovíme co nejrychleji ve lhůtě jednoho měsíce od jeho obdržení.

Jste oprávněni omezit zpracovávání Vašich osobních údajů společností Matchbanker

Jste oprávněni omezit zpracování Vašich osobních údajů společností Matchbanker v následujících případech:

 • Zatímco Matchbanker zpracovává námitku proti přesnosti osobních údajů zpracovávaných společností Matchbanker o Vás nebo proti zákonnosti zpracování. Omezení zpracování bude platit, dokud Matchbanker neukončí řešení Vaší námitky.
 • Zpracování Matchbankeru je nezákonné, ale nepožadujete smazání dat, ale pouze to, že použití Vašich osobních údajů je omezené.

Pokud si přejete uplatnit své právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete použít výše uvedené kontaktní údaje k předání námitek společnosti Matchbanker. Na Váš dotaz odpovíme co nejrychleji ve lhůtě jednoho měsíce od jeho obdržení.

Andreas Linde
Autor
Expert na půjčky, Andreas Linde, pracoval ve finančním průmyslu od roku 2014. V Matchbanker píše o půjčkách, refinancování, RPSN, úrokových sazbách a všem souvisejícím s financemi.
Matchbanker > O nás > Zásady ochrany osobních údajů