Zásady ochrany osobních údajů

Jak zpracováváme vaše osobní údaje

1 Úvod

Tyto zásady stanovují, jak Karman Connect A/S shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje v rámci provozu naší podnikatelské činnosti a činností popsaných níže v Oddíle 3 níže.

Zodpovědné nakládání s těmito osobními údaji je pro náš obchodní cíl a dobrou pověst zásadní. Tyto Zásady ochrany osobních údajů proto stanoví, jak a proč vaše osobní údaje shromažďujeme, pak jak jsou údaje používány, kdy budou údaje vymazány a jak můžete získat přístup ke svým osobním údajům.

2 Správce údajů

Karman Connect A/S je správcem údajů, v oblasti činnosti zpracování popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, není-li v Oddíle 3 níže uvedeno jinak.

Máte-li jakékoliv dotazy k těmto Zásadám ochrany osobních údajů nebo k našemu zpracování vašich osobních údajů popsanému v Oddíle 3 níže, kontaktujte nás prosím touto cestou:

 • Karman Connect A/S
 • CVR-no.: 35662448
 • Dalgas Avenue 2F, 2., 8000 Aarhus C

3 Jak zpracováváme osobní údaje v rámci našich činností

Karman Connect A/S shromažďuje a zpracovává osobní údaje v mnoha různých situacích, přičemž účely shromažďování, účel použití údajů a doba jejich výmazu se mohou v každé situaci lišit. Konkrétní činnosti, při kterých může Karman Connect A/S (jako správce údajů) shromažďovat vaše osobní údaje, jsou proto jednotlivě popsány níže.

Zpracováváme údaje o několika službách srovnávání půjček po celé Evropě za účelem vytvoření obecného přehledu o možnostech získat půjčku. Prvotní zpracování vašich osobních údajů, související s žádostí o půjčku a jejím poskytnutím, provádí půjčovatel, například banka. Naší úlohou je výhradně srovnat a vypsat vám různé možnosti získat půjčku. Nebudeme se proto, pokud není níže uvedeno jinak, podrobně seznamovat s vaší finanční situaci. 

Naše služby jsou poskytovány ve dvou formátech, buď jako služba srovnání půjček, kde uvádíme seznam možnosti získat půjčku a odkazujeme na příslušné půjčovatele (Oddíl 3.1), nebo jako rozšířená služba, kde zadáváte řadu údajů, po kterých zadání vám bude na základě vámi zadaných údajů poskytnut seznam možnosti získat půjčku (Oddíl 3.2).

3.1 Srovnání půjček bez osobního doporučení

3.1.1 Zpracovávané údaje a jejich původ

Shromažďujeme a zpracováváme údaje o vašem využívání našich služeb, když navštívíte naše služby a webové stránky pro srovnávání půjček. Předpokládáme však, že o vás budeme shromažďovat následující osobní údaje:

 • Data pro elektronickou identifikaci a záznamy aktivit (IP adresa, soubory cookie atd.)
 • Údaje o poloze

3.1.2 Proč údaje zpracováváme

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem poskytování našich služeb při prezentaci půjček na míru a vylepšování našich webových stránek.

3.1.3 Právní základ pro zpracování

Právním základem našeho zpracování necitlivých osobních údajů je:

 • Ochrana našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetí strany, které převažují nad vašimi základními právy a svobodami. Tento právní základ vyplývá z článku 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Dotčenými oprávněnými zájmy jsou zlepšování našich služeb a přizpůsobování našich informací vašim požadavkům. Proti tomuto zpracovávání máte právo kdykoliv vznést námitku tak, že nás kontaktujete (viz Oddíl 2 výše).

3.1.4 Sdílení údajů

Údaje jsou sdíleny s našimi IT dodavateli (zpracovateli údajů), kteří pro nás údaje ukládají a zpracovávají je v souladu s našimi pokyny. To zahrnuje poskytovatele hostingu a cloudových služeb, marketingové platformy a reklamní nástroje (včetně Google Ads, Facebook Ads, Microsoft Ads) a Google Analytics.

V souvislosti se zpracováváním mohou být osobní údaje předávány do zemí mimo EU/EHP (třetí země), které nemají rovnocennou úroveň ochrany jako v rámci EU/EHP. V souvislosti s těmito přenosy údajů zajišťujeme ochranu vašich práv a zachování rovnocenné úrovně ochrany, například prostřednictvím standardních smluv schválených Evropskou komisí, viz čl. 46 odst. 2 písm. c) nařízení GDPR. Pro kopii těchto standardních smluv nás prosím kontaktujte (viz Oddíl 2 výše).

3.1.5 Jak dlouho údaje uchováváme

Osobní údaje uchováváme nejvýše po dobu jednoho roku od jejich shromáždění.

3.2 Služby srovnávání půjček s upravenou možností získat půjčku

3.2.1 Zpracovávané údaje a jejich původ

Kromě údajů uvedených a zpracovávaných, jak je uvedeno v Oddíle 3.1 výše, se můžete rozhodnout, že nám poskytnete další údaje za účelem obdržení informací o možnostech získaní půjčky přizpůsobených na míru na základě poskytnutých údajů, například e-mailem a/nebo SMS. Taková možnost je dostupná na některých platformách společnosti Karman Connect A/S. Údaje nám poskytujete vy, a stejně vy rozhodujete, které údaje jste ochotni poskytnout. Předpokládáme však, že o vás budeme shromažďovat následující osobní údaje: 

 • Jméno
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Údaje o typu půjčky, o kterou máte zájem, včetně výše půjčky, doby trvání a toho, zda se jedná o kolektivní půjčku (v rozsahu, v jakém se údaje v konkrétním případě považují za osobní údaje).

Měli byste vědět, že k tomu, abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu, je poskytnutí řady výše uvedených osobních údajů nezbytné. Neposkytnutí těchto údajů může mít za následek, že vám nebudeme moci představit požadované možnosti pro získání půjčky.

3.2.2 Proč údaje zpracováváme

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem, aby správce údajů mohl subjektu údajů poskytnout nabídku v oblasti výpůjčních služeb na míru.

3.2.3 Právní základ pro zpracování

Právním základem našeho zpracování necitlivých osobních údajů je:

 • Uzavření smlouvy s vámi nebo plnění vámi uzavřené smlouvy. Tento právní základ vyplývá z článku 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.
 • Zpřístupnění osobních údajů obchodnímu partnerovi za účelem předložení nabídky, například fondu pojištění pro případ nezaměstnanosti nebo pojišťovně (viz níže), musí být založeno na vašem souhlasu. Tento právní základ vyplývá z článku 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. Svůj souhlas máte právo kdykoliv odvolat tak, že nás kontaktujete (viz Oddíl 2 výše).

3.2.4 Sdílení údajů

Kromě sdílení popsaného v Oddíle 3.1.4, můžeme vaše údaje sdílet se zpracovateli údajů v rámci marketingové automatizace s ohledem na další zpracování. 

Předání osobních údajů třetí straně/obchodnímu partnerovi je založeno na vašem souhlasu. Našimi obchodními partnery mohou být například úřad práce nebo pojišťovny, což bude zřetelně uvedeno při vašem souhlasu s takovým předáním.

V souvislosti se zpracováváním mohou být osobní údaje předávány do zemí mimo EU/EHP (třetí země), které nemají rovnocennou úroveň ochrany jako v rámci EU/EHP. V souvislosti s těmito přenosy údajů zajišťujeme ochranu vašich práv a zachování rovnocenné úrovně ochrany, například prostřednictvím standardních smluv schválených Evropskou komisí, viz čl. 46 odst. 2 písm. c) nařízení GDPR. Pro kopii těchto standardních smluv nás prosím kontaktujte (viz Oddíl 2 výše).

3.2.5 Jak dlouho údaje uchováváme

Osobní údaje uchováváme nejvýše po dobu dvou let od jejich shromáždění.

3.3 Marketing a zasílání newsletterů

3.3.1 Zpracovávané údaje a jejich původ

Pokud nám poskytnete souhlas, můžeme pro účely přímého marketingu zpracovávat následující údaje:

 • Jméno
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo

3.3.2 Proč údaje zpracováváme

Vaše údaje zpracováváme za účelem zasílání cíleného marketingu, například zasíláním newsletterů e-mailem nebo SMS zprávami o všeobecných podmínkách na trhu půjček, osobních financích a aktualizovaných seznamů půjček od půjčovatelů, se kterými spolupracujeme.

3.3.3 Právní základ pro zpracování

Právním základem našeho zpracování necitlivých osobních údajů je:

 • Váš souhlas. Tento právní základ vyplývá z článku 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. Svůj souhlas máte právo kdykoliv odvolat tak, že nás kontaktujete (viz Oddíl 2 výše).

3.3.4 Sdílení údajů

Údaje můžeme sdílet se zpracovateli údajů, kteří nám pomáhají při šíření marketingových materiálů. To může zahrnovat například poskytovatele platformy pro nastavení a zasílání e-mailového marketingu.

V souvislosti se zpracováváním mohou být osobní údaje předávány do zemí mimo EU/EHP (třetí země), které nemají rovnocennou úroveň ochrany jako v rámci EU/EHP. V souvislosti s těmito přenosy údajů zajišťujeme ochranu vašich práv a zachování rovnocenné úrovně ochrany, například prostřednictvím standardních smluv schválených Evropskou komisí, viz čl. 46 odst. 2 písm. c) nařízení GDPR. Pro kopii těchto standardních smluv nás prosím kontaktujte (viz Oddíl 2 výše).

3.3.5 Jak dlouho údaje uchováváme

Osobní údaje jsou uchovávány tak dlouho, dokud máme platný souhlas, nejvýše však po dobu jednoho roku poté, co byl souhlas naposledy použit k zasílání marketingových sdělení.

4 Vaše práva

Můžete kdykoliv uplatnit svá práva podle právních předpisů o ochraně osobních údajů, které jsou v dané době platné:

 • Přístup: Máte právo získat přístup k údajům, které o vás zpracováváme, a k řadě dalších údajů.
 • Oprava: Máte právo na opravu vašich osobních údajů.
 • Vymazání: Za zvláštních okolností máte právo na vymazání vašich osobních údajů, a to před uplynutím lhůty pro náš běžný výmaz.
 • Omezení: V určitých případech máte právo na omezení zpracovávání vašich osobních údajů. V případě uplatnění tohoto práva pak můžeme údaje – s výjimkou jejich uchováváni – zpracovávat pouze s vaším souhlasem nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.
 • Přenositelnost údajů: V určitých případech máte právo obdržet kopii vámi poskytnutých osobních údajů ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Pokud si přejete uplatnit svá práva, kontaktujte nás. Vaše žádost bude vyřízena v souladu s platnými v dané době právními předpisy. Pokud to bude nezbytné, můžeme vás kontaktovat a požádat vás o doplňující informace potřebné ke správnému vyřízení vaší žádosti.

Chcete-li se dozvědět více o svých právech, navštivte prosím webové stránky dánské agentury pro ochranu údajů, www.datatilsynet.dk.

5 Podání stížnosti

Pokud chcete podat stížnost na naše zpracování vašich osobních údajů, neváhejte se na nás obrátit. Naše kontaktní údaje jsou uvedeny v Oddíle 2 výše.

Máte také právo podat stížnost u dánské agentury pro ochranu údajů. Stížnost lze podat e-mailem na adresu dt@datatilsynet.dk nebo prostřednictvím webových stránek dánské agentury pro ochranu údajů www.datatilsynet.dk.

6 Aktualizace našich zásad ochrany osobních údajů

Pokud to bude nezbytné k poskytnutí spravedlivého popisu našeho zpracování osobních údajů může Karman Connect A/S tyto zásady ochrany osobních údajů průběžně aktualizovat.

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány v říjnu 2022.

Andreas Linde
Autor
Expert na půjčky, Andreas Linde, pracoval ve finančním průmyslu od roku 2014. V Matchbanker píše o půjčkách, refinancování, RPSN, úrokových sazbách a všem souvisejícím s financemi.
Matchbanker > O nás > Zásady ochrany osobních údajů